Algemene leverings- en verkoop voorwaarden van W.Klootwijk Ardax bv en/of zijn gelieerde (werk) maatschappijen


Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en transacties tenzij Ardax b.v. Of 1 van zijn gelieerde werkmaatschapppen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 1.2 Een verwijzing door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere voorwaarden wordt door Ardax b.v. niet aanvaard, tenzij deze schriftelijk door Ardax b.v. zijn aanvaard. 1.3 Door het geven van opdrachten aan Ardax b.v. wordt de wederpartij geacht met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Artikel 2 Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen van Ardax b.v. zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een aanbod voor het aangaan van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Overeenkomsten tussen Ardax b.v. en wederpartij komen tot stand na schriftelijke orderbevestiging door Ardax b.v. en een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. 2.3. Alle aanbiedingen van Ardax b.v. zijn altijd gebaseerd op door Ardax b.v. Te leveren gelijkwaardige materialen en kunnen afwijken van de details, tekeningen en bestekomschrijving die behoren bij de door de wederpartij aangevraagde offerte, tenzij anders in de offerte vermeld. Artikel 3 Levering 3.1 Levering geschiedt af werkplaats Ardax b.v., levering franco werk zijn ongelost, op de voor Ardax b.v. goedkoopste wijze van verzending. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. 3.2 De los en montageplaats dient over een verharde weg van voldoende breedte bereikbaar te zijn. De wederpartij vrijwaart Ardax b.v. voor kosten die ontstaan door het niet of moeilijk met vrachtwagencombinaties kunnen bereiken van de losplaats en ingeval van montage door Ardax b.v. de montageplaats met machines en bouwkranen zonder het treffen van speciale (verkeers)voorzieningen. Eventueel hiervoor vereiste vergunningen dienen door- en voor rekening van- de wederpartij te zijn geregeld. 3.3 De wederpartij staat er voor in dat de maatvoering na uitvoering van het bouwdeel waarop de elementen gemonteerd worden overeenkomt met de door haar aan Ardax b.v. verstrekte maatvoering. 3.4 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Overschrijding van levertijd, haperende levering of aanvoer tijdens montage kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk is overeengekomen. Ardax b.v. is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien de wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij Ardax b.v. een termijn moet gunnen van tenminste vier weken om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 3.5 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen en te betalen voor dat deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst

kan Ardax b.v. de overeenkomst als ontbonden beschouwen, onverminderd onze overige rechten, waaronder die op schadevergoeding. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten inclusief materialen, verschuldigd zijn. Artikel 4 Deelleveringen 4.1 Het is Ardax b.v. toegestaan in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ardax b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 5 Technische eisen 5.1 Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden vermeld. Artikel 6 Modellen 6.1 Indien door Ardax b.v. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld. Artikel 7 Prijzen 7.1 Indien niet anders overeengekomen, gelden de verkoopprijzen van Ardax b.v. Vanaf de Werkplaats of huidige standplaats , ongelost, exclusief emballage, verzekeringen, heffingen, belastingen, in –en uitvoerrechten en dergelijk. 7.2 Indien Ardax b.v. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Ardax b.v. gerechtigd tot verhoging van de prijs in geval van onvoorziene verhoging van grondstofprijzen, lonen, belastingen, rechten en van koerswijzigingen. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst 8.1 De vorderingen van Ardax b.v. op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ardax b.v. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, • indien Ardax b.v. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft de zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, • indien de wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, of staakt, • indien op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. • indien niet stipt wordt voldaan aan de betalingstermijn genoemd in artikel 13. In genoemde gevallen is Ardax b.v. bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment der voldoening dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Ardax b.v. schadevergoeding te vorderen. 8.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ardax b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ardax b.v. bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 9 Garantie 9.1 Ardax b.v. garandeert dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van materiaal –en fabricagefouten gedurende een periode van een jaar na de aflevering. Indien de elementen/componenten niet direct geplaatst/gemonteerd worden tot maximaal 3 maanden na aflevering. 9.2 Indien een zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Ardax b.v. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 9.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Ardax b.v. (zowel financieel of anderszins) heeft voldaan. 9.4 Indien de elementen niet direct na levering geplaatst worden, dient opslag plaatst te vinden op een voldoende vlakke ondergrond en dusdanig worden afgeschermd dat weersinvloeden geen nadelige invloed hebben op de geleverde materialen/elementen.

Ardax b.v. is niet aansprakelijk voor schade of beschadiging door weersinvloeden of anderszins na de aflevering. 9.5 Indien de wederpartij hier niet aan de bepalingen in 9.3 en 9. 4 heeft voldaan vervalt de garantie. 9.6 Na plaatsen van het casco en –of geleverde elementen, dient de wederpartij de dakbedekking, gevelbekleding en buitenbetimmering direct aan te brengen om zodoende het casco te beschermen tegen weersinvloeden e.d. ofwel

zodanig af te schermen dat weersinvloeden geen nadelige invloed kunnen hebben op het product of bouwwerk. Ardax b.v. is niet aansprakelijk voor schade of beschadiging door weersinvloeden of anderszins. 9.7 Na het plaatsen/montage van het casco dient dit goed geventileerd te worden om te voorkomen dat bouwvocht in de elementen kan trekken met alle nadelige gevolgen van dien. 9.8 Ardax b.v. is nimmer aansprakelijk voor schaden of gebreken welke ontstaan door- of voortvloeiende uit- onjuiste montage welke niet is uitgevoerd door Ardax b.v. , onjuiste (af)bouwwijze of gebruik/verwerking van de elementen/componenten waardoor vocht met hout op welke wijze dan ook in aanraking kan komen of waar deze componenten constructief of kwalitatief niet voor bedoeld zijn. 9.9 Indien in het product een dampscherm ter voorkoming van vocht in de elementen is aangebracht en dit dampscherm na productie is onderbroken, vervalt het recht op garantie. 9.10 Scheuren ontstaan door krimp, spanningen en zettingen van het gebouw en/of ondergrond al dan niet door constructieve gebreken vallen niet onder deze garantie. 9.11 Garantie zal in geen geval schadeloosstelling dekken die het gevolg zijn van het niet kunnen benutten van het gebouw, het teniet gaan van materiaal en van in het gebouw aanwezige zaken en elke andere gevolgschade. 9.12 Schade veroorzaakt door natuurverschijnselen, natuurrampen, vandalisme, vallen, schok of gooien van voorwerpen, explosies, vuur en soortgelijke gebeurtenissen valt buiten de garantie. 9.13 Indien Ardax b.v. door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen of onderdelen die niet door Ardax b.v. zijn geleverd verwerkt of aanbrengt, valt dit buiten de garantie. Ardax b.v. is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijke of foutieve montage van deze zaken, te niet gaan door montagefouten of beschadigingen die aan deze goederen onstaan tijdens opslag, montage enof transport tenzij sprake is van grove opzet.. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 10.1 De door Ardax b.v. geleverde zaken blijven in eigendom van Ardax b.v. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Ardax b.v. gesloten overeenkomst is nagekomen: • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Ardax b.v. verrichte of te verrichten diensten, • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en). 10.2 Door Ardax b.v. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht dan na schriftelijke goedkeuring door Ardax b.v. Overigens is de wederpartij niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 10.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees voor bestaat dat hij zulks niet zal doen is Ardax b.v. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van boete van 20% van het door hem verschuldigde per dag. 10.4 De wederpartij is, zolang hij aan zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 1 niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Ardax b.v. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Ardax b.v. te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de wederpartij zich geen enkele akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken. 10.5 De wederpartij verplicht zich: • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en een polis van deze verzekering ter inzage te geven. • bij montage van de elementen op de bouwplaats door Ardax b.v. een C.A.R. verzekering af te sluiten waarbij materialen, personeel en werkzaamheden van Ardax b.v. inclusief het eigen risico als medeverzekerde onderaannemer opgenomen zijn. • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Ardax b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Ardax b.v. geleverde zaken te verpanden aan Ardax b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW. • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Ardax b.v. . • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Ardax b.v. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen 11.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering –of zo spoedig mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: • of de juiste zaken zijn geleverd, • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit, kwaliteit en maatvoering overeenstemmen met het overeengekomen, • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen en normen. 11.2 Worden (zichtbare) gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze op de betreffende vrachtbrief of op het opleveringsrapport te vermelden en is het de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Ardax b.v. niet toegestaan werkzaamheden aan de geleverde producten te verrichten of te laten verrichten. Een opleveringrapport zal slechts geldig zijn indien dit door de wederpartij en Ardax b.v. is ondertekend. 11.3 Indien de elementen door Ardax b.v. zijn gemonteerd is het de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Ardax b.v. niet toegestaan om werkzaamheden aan de elementen te verrichten of te laten verrichten voordat het opleveringsrapport door beide partijen is ondertekend. 11.4 Indien de wederpartij vóór de oplevering als bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 werkzaamheden aan het de (samengestelde) elementen verricht of laat verrichten dan wel geen gebreken op de vrachtbrief heeft vermeld is daarmee aangetoond dat de wederpartij geen gebreken heeft geconstateerd en het geleverde/gemonteerde product onvoorwaardelijk heeft aanvaard waardoor dit als een goed gekeurde oplevering wordt beschouwd. 11.5 Ardax b.v. dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn, zo mogelijk binnen 20 werkbare werkdagen, eventuele onvolkomenheden te herstellen. Indien de wederpartij zelf arbeid verricht om een onvolkomenheid te herstellen moet dit van te voren zijn overeengekomen tussen wederpartij en Ardax b.v. . Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, worden de kosten die door de wederpartij zijn gemaakt.niet door Ardax b.v. vergoed. 11.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 11.7 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd. Artikel 12 Auteursrechten 12.1 Alle door Ardax b.v. - of in opdracht van Ardax b.v. - vervaardigde tekeningen en technische details, daaronder begrepen schetsen en (elektronische)bestanden zijn en blijven eigendom van Ardax b.v. . Ardax b.v. is de auteur en heeft dus het auteursrecht op al haar werk. Het is zonder toestemming van Ardax b.v. niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken,, te kopiëren of aan derden te verstekken of het gebruik daarvan aan derden toe te staan. 12.2 Bij overtreding van artikel 12.2 zal de overtreder Ardax b.v. ten volle schadeloosstellen. Artikel 13 Emballage 13.1 De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 20 dagen onbeschadigd te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.


Artikel 14 Betaling 14.1 Betaling dient te geschieden na het beschikbaar stellen en voor het afleveren of afhalen. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Ardax b.v. , zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag wederpartij de wettelijke rente met 5% opslag in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening. 14.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. 14.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 14.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 14.5 Indien de overeengekomen en vervallen termijnen niet tijdig door de wederpartij zijn voldaan zullen de op dat moment reeds geproduceerde elementen niet worden uitgeleverd en zullen naast de kosten in 13.1 ook opslag- en beschermingskosten in rekening worden gebracht vanaf de dag dat geleverd zou worden tot de dag van werkelijke levering. Alle in deze algemene voorwaarden omschreven risico’s zijn niettemin voor rekening van de wederpartij vanaf de dag dat beschikbaar gesteld geleverd zou worden Artikel 15 Incassokosten 15.1 Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de wederpartij alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Ardax b.v. in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (Besluit Bik). Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Iedere aansprakelijkheid, behoudens schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Ardax b.v. , is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt voldaan door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van Ardax b.v. . Indien een voorkomend geval niet wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekereing van Ardax b.v. , is Ardax b.v. slechts aansprakelijk voor schade met een maximum van 5 % van het terzake doende overeengekomen orderbedrag. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: • niet voor vergoeding komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. • voor schade veroorzaakt door (opzet of grove schuld van) externe partijen is Ardax b.v. niet aansprakelijk. 16.2 De wederpartij zal Ardax b.v. vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Ardax b.v. , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Ardax b.v. dan wel door Ardax b.v. uitdrukkelijk schriftelijke garanties zijn afgegeven.

Artikel 17 Overmacht 171 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Ardax b.v. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeien) mede zijn begrepen: onwerkbare dagen/dagdelen vanwege weersomstandigheden, stakingen in andere bedrijven dan die van Ardax b.v. , wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ardax b.v. ; machinestoring, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorziene stagnatie bij- of niet (tijdige) nakoming/levering van/door- haar toeleveranciers, producenten of andere derden waarvan Ardax b.v. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 17.2 Ardax b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ardax b.v. haar verbintenis had moeten nakomen. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Ardax b.v. dit de wederpartij zo snel mogelijk berichten. 17.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ardax b.v. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ardax b.v. niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 17.4 Indien Ardax b.v. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 18 Veiligheid op de los en montageplaats 18.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouw en montageplaats. Zij is verantwoordelijk voor VCA- en Arbo coördinatie. 18.2 Indien de wederpartij verticaal transport- steigermateriaal met leuningen- klimmateriaal, gereedschappen en alle benodigde niet genoemde zaken die een veilige werksituatie garanderen ten behoeve van de montage of anderszins aan Ardax b.v. beschikbaar stelt, zal dit voldoen aan de meest recente Arbo- normering en goedkeuring. 18.3 Vloeren dienen schoon, vlak en vrij van obstakels te zijn. Trapgaten en overige sparingen dienen afgeschermd en afgedicht te zijn. 18.4 De wederpartij stelt drinkwater, electriciteit en schone toilet- en schaftruimtes beschikbaar ten behoeve van werknemers en onderaannemers van Ardax b.v. . 18.5 Indien de wederpartij nalatig is aan enige bepaling in dit artikel behoudt Ardax b.v. zich het recht voor de uit te voeren werkzaamheden op kosten van de wederpartij uit te stellen totdat aan de bepalingen is voldaan. 18.6 Ardax b.v. heeft het recht de uit te voeren werkzaamheden op te schorten als naar haar mening de veiligheid op andere wijze als hiervoor genoemd- waaronder weersomstandigheden- in het geding komt. Artikel 19 Geschillenbeslechting 19.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 19.2 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands recht van toepassing. 19.3 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 19.4 Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Ardax b.v. en een in het buitenland gevestigde wederpartij gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Ardax b.v. gevestigd is. ====